Historie

Ochrana před živly a především ohněm byly hlavními důvody, které vedly v předminulém století k vlně zřizování dobrovolných hasičských sborů. Většinou tomuto založení předcházel nějaký zničující místní požár, který ukázal, že v případě nevycvičenosti a absence odpovídajícího technického vybavení jde o boj velmi obtížný a většinou i marný. Nejinak tomu bylo i zde v Sulkovci, kde se o tomto zlomovém požáru můžeme dočíst v hasičské kronice následující: „ Bylo to v neděli ráno před šestou hodinou dne 15.května roku 1887, kdy rozlehl se po naší obci výkřik „hoří“. A hořelo stavení rolníka Josefa Jílka, stavení veliké a dřevěné. V místě i v okolí nebylo ani stříkaček ani sboru hasičských, jenom v Bystrém, tam se však o našem požáru nedověděli. Až bylo už stavení v plném plameni, přijeli sousedé nedvězští se starou dřevenou stříkačkou, do které se musila nositi voda. Štěstí, že nebyl tehdy žádný vítr. Tento požár byl příčinou, že obec koupila dvoukolovou stříkačku nové soustavy. Tehdejší starosta p.Jan Dvořák a p. učitel Josef Kovářik, pozdější 1.velitel sboru, založili pak spolek hasičský dne 12.června roku 1887, který čítal 44 mužů.

Počátky sboru nebyly jednoduché, ale o to více byly charakterizovány velikou zapáleností členů a to nejenom v oblasti ochrany a výcviku ale i kulturních aktivitách jako např. pořádání výletů, plesů, hraní divadel nebo pořádání župních sjezdů. Ve velitelské zprávě z roku 1912 se můžeme dočíst, že sbor za prvních 25 let své existence odbýval celkem 221 cvičení, což je velmi úctyhodné číslo. Za celou dobu existence sboru se pak sbor podílel na hašení 97 požárů ať už v Sulkovci nebo v okolních obcích. Asi největší hasičskou slavnost, kterou Sulkovec hostil byl župní sjezd roku 1930 na kterém bylo, dle dochovaných písemností, přítomno přes 450 krojovaných hasičů. Co se týče technické vybavenosti sboru, tak již zmiňovaná obecní stříkačka, která sloužila od počátku našemu sboru, byla roku 1904 nahrazena čtyřkolovou koňskou stříkačkou horského typu. Roku 1947 byla sborem zakoupena 1.motorová stříkačka PS8 z dílen třebíčského výrobce Josefa Vystrčila. Novější PS8 byla pak darována sboru od obce roku 1967 u příležitosti 80. výročí vzniku sboru. Roku 1984 byl zakoupen stroj PS12, který slouží do dneška.

Když už byla vyzvednuta zapálenost prvních členů, nutno také vzpomenou několika období, kdy sbor téměř nefungoval. Tato období se ale vždy podařilo překonat a základní myšlenka dobrovolné pomoci bližnímu a dobrovolné práce pro rozvoj sboru a obce dokázala oslovit i další generace a nezbývá než doufat, že nejinak tomu bude i v budoucnu.